تاريخ : شنبه سی ام تیر ۱۳۸۶ | 7:5 | نویسنده : فریبرز

1

گرامر برای مکالمه زبان

انگلیسی

نسخه 1 - بهار 1383

سعيد عنايت پور

2

زكاة العلم نشره

أمير المؤمنين عليه السلام

3

ليست مطالب: صفحه

1. مقدمه مؤلف 8

2. اين جزوه برای چه کسانی مفيد است؟ 10

3. معرفی علائم خاص بکار رفته در جزوه 11

4. ساختار کامل جمله (مرور سريع و ساده گرامرِ اجزای يک جمله) 12

فاعل

ضماير فاعلي

فعل

قيد مكان

قيد زمان

صفت ملكي

مفعول

ضماير مفعولي

صفات ملكي

افعال كمكي (معين)

The حرف تعريف

دو فعليها در جمله

have to و must تفاوت

5. زمان حال ساده (حاضر ساده) 23

6. كلمات پرسشي يا استفهامي 26

7. زمان حال استمراري 30

8. زمان گذشته ساده 33

36 To Do .9

10 . امري كردن فعل 38

42 Simple future tense : 11 . زمان آينده ساده

12 . ربط دو جمله 44

47 tell & say 13 . دو كلمه

14 . قيود زمان 48

15 . حرف تعريف 50

16 . ضماير ملكي 53

4

17 . حالت اضافي و يا مالكيت دو اسم : 54

به انگليسي 55 « از » 18 . ترجمه

58 Future Continuous Tense « زمان آينده استمراري » .19

61 Sequence of tenses : 20 . تطابق زمانها

62 «Used to » .21

66 Question tag « ضميمه هاي سؤالي » .22

69 Avoid Repatition 23 . جلوگيري از تكرار اسم

71 The additions 24 . جلوگيري از تكرار جمله

73 CAN 􀃆 25 . در آينده

73 MUST 􀃆 26 . در آينده

74 WANT 􀃆 27 . در آينده

76 Some &any .28

29 . ضماير نيمه مجهول 78

30 . دو ملكيتي ها 82

84 possesive forms : 31 . حالات ملكي

85 Putting two sentences together : 32 . ربط دو جمله

33 . جملات دو سؤالي 86

ضماير انعكاسي 87 Reflexive pronouns (self ) .34

89 Here & There .35

92 « it » 36 . بحث

37 . صرف يك فعل در 16 زمان 94

95 « حروف اضافه مكان » .38

39 . حال كامل ( ماضي نقلي ) : 100

گذشته كامل ) 106 ) « ماضي بعيد » .40

41 . آينده كامل استمراري 108

42 . گذشته كامل استمراري 109

111 adjective 43 . صفت

115 The same as .44

118 adverb 45 . قيد

123 intensifiers (very, too, enough) : 46 . كلماتي كه نشان دهنده كميت و مقدار هستند

127 Such .47

129 enough و too 48 . گسترش جمله با

130 «Other» « ديگر » .49

136 Relative Pronouns 50 . ضماير موصولي

5

51 . جملات گذشته حدسي و گذشتة غير واقعي 141

52 . آيندة كامل 145

146 Conditionals 53 . جملات شرطي

149 « والا » Otherwise .54

كاشكي اي كاش 150 « Wish » .55

151 if 56 . كلمات معادل

151 « It is time » 57 . وقتش است كه

152 IF 58 . حذف

153 Unless .59

154 Would rather .60

156 as if – as though .61

157 « in Case » ( 62 . (مبادا نكنه

158 Both .63

159 active & passive voice : 64 . حالت معلوم و مجهول

صفت فاعلي

صفت مفعولي

مصدر مجهول

طريقه تبديل يك جمله معلوم به مجهول

زمان هايي كه قابل تبديل به مجهول هستند

تبديل يك جمله سئوالي معلوم به سئوالي مجهول

تبديل يك جمله سئوالي معلوم كه با كلمه پرسشي شروع شده باشد به مجهول

جاي قيدها در جملات مجهول :

مجهول كردن جملاتي كه داراي دو مفعول هستند.

مجهول كردن جمله هايي كه فعل حسي و حركتي دارند.

مجهول كردن فعل امر

65 . جملات سببي يا وجه سببي : 170

66 . مجهول جملات سببي 171

172 reported speach 67 . نقل قول

173 Indirect speech 68 . نقل قول غير مستقيم

تبديل يك نقل قول مستقيم خبري به غير مستقيم .

فعل گزارشگر در نقل قول خبري

تبديل يك نقل قول مستقيم سئوالي به غير مستقيم

طريقة تبديل نقل قول مستقيم سئوالي كه با كلمه پرسشي شروع نشده به غير مستقيم:

طريقه تبديل يك قول مستقيم سئوالي مثل جمله زير به صورت غير مستقيم.

تبديل نقل قول مستقيم امري به غير مستقيم :

6

تغيير اصطلاحات زمان و مكان در نقل قول غير مستقيم :

طريقه تبديل نقل قول مستقيم تعجبي به غير مستقيم :

181 ( gerund ) 69 . اسم مصدر

184 to 70 . فعلهايي كه مي توان بعد از آنها اسم مصدر به كار برد و هم مصدر با

7

8

مقدمه مؤلف :

با پيشرفت سريع علم و تکنولوژی و از آنجا که در حال حاضر قسمت بسيار زيادی از کتابها و نشريات علمي و

مطالب روی اينترنت به زبان انگليسي تهيه ميشوند و با توجه به نياز غير قابل انکار دانش آموزان، دانشجويان و

محققين به زبان انگليسي، يادگيری اين زبان در بين زبانهای خارجی امری بديهی و اجتناب ناپذير می باشد. حتی

اگر يادگيری کامل اين زبان غير ممکن باشد بسته به سطح نياز، هر شخص ميتواند تا حد لازم آنرا ياد بگيرد. به قول

معروف، آب دريا را اگر نتوان کشيد، هم بقدر تشنگی بايد چشيد.

اولين گام در جهت آموزش زبان، يادگيری گرامر ميباشد. خوشبختانه کتابهای بيشماری در زمينه زبان انگليسی و

ساير زبانها در کشورما وجود دارد. نکته شايان ذکر در مورد اين جزوه اينست که مطالب از سطح بسيار ساده

شروع شده وگرامر تا سطح بالايی آموزش داده ميشود لذا برای افراد مبتدی بسيار مناسب بوده و افرادی که قبلا

انگليسی را به خوبی آموزش ديده اند ميتوانند از اين مطالب به عنوان يک مجموعه کامل گرد آوری شده جهت

مرور آنچه از قبل ميدانند استفاده کنند. وجه تمايز اين جزوه با ساير جزوات گرامر موجود اينست که روند کار به

نحوی طراحی شده که در انتها، خواننده مبتدی به آسانی انگليسی را مکالمه کند و خواننده قويتر بهبود چشمگيری

در مکالمه خود احساس نمايد.

تفاوت ديگری که خواننده در حين مطالعه اين جزوه درخواهد يافت اينست که، به عنوان مثال آموزش زمانها که

غالبا کار مشکلی ميباشد در اين جزوه به نحوی ارائه شده است که در چند مرحله در جاهای مختلف بيان شده تا

باعث خستگی خواننده نشود. لذا دروسی مثل زمانها يا درس قيد، نه به طور تکراری بلکه با روندی پيشرفتی در

چند مرحله در طول جزوه بيان شده اند.

ساختار اصلی جزوه از موارد آموزش داده شده در آموزشگاههای زبان تهران گرفته شده است و در طول ساليان

مواردی به آن توسط مولف اضافه شده است و اصلاحاتی توسطدوستان در آن انجام شده است. لازم به ذکر است،

از آنجا که هيچ اثر انتشاراتي يا علمي بدون اشتباه نمی باشد در اين جزوه هم ممکن است مواردی از اشتباه به

چشم بخورد که مولف از خوانندگان محترم استدعا دارد که اين موارد را به همراه نظرات ارزشمندتان به اطلاع وی

برسانيد.

در آخر از پدر عزيزم که تلاش فراواني برای نهادن سنگ بنای آموزش زبان و فراهم آوری امکان يادگيری زبان

انگليسی و مادر عزيزم بخاطر ايجاد انگيزه و شوق در يادگيری زبان تشکر فراوان می نمايم.

از همسر گرانقدرم که چند سالي را در آموزش زبان خارجی صرف نموده و در اصلاح بسياری از موارد اين جزوه

و ارائه نکات بسيار مهمی در مورد نحوه ارائه مطالب کمک نمود کمال تشکر و قدردانی را می نمايم.

دوست گرانقدرم آقای مهندس نادر فنائی که تجربه زيادی در زمينه تدريس و نشر کتاب داشته و خود، مولف

چندين کتاب در زمينه مهندسی عمران می باشد در تايپ و تهيه و ارائه مطالب متقبل زحمات فراوانی شد. بدون

اغراق بدون قبول اين کار داوطلبانه توسط وی ارائه اين اثر هرگز مقدور نبود.

همچنين از استاد ارجمندم جناب آقای رضا وحدانی که از بهترين اساتيد زبان انگليسی اينجانب در سالهای گذشته

می باشند و مهمترين عنصر يادگيری يعنی عشق و علاقه به يادگيری را به همه دانش آموزان از جمله من آموزش

داده است نهايت تشکر را دارم.

9

در نهايت با کمال خرسندی:

اين اندک هديه آموزشی تقديم ميشود به :

شما خواننده محترم

سعيد عنايت پور

بهار 1383

اين نسخه اينترنتي رايگان، فقط به منظور استفاده علاقه مندان به يادگيری گرامر و کمک به تسهيل آموزش مکالمه

زبان انگليسي تهيه شده است و هيچگونه منفعت مالي در اين راه مد نظر نميباشد . لطفا در صورتي که مطالب

جزوه برايتان مفيد بود اصل فايل يا لينک آنرا به دوستان خود نيز بفرستيد.

enayatpour@ce.uta.edu نظرات و پيشنهادات اصلاحي خود را لطفا به آدرس پست الکترونيکي

بفرستيد. اين نسخه و نسخه های بعدی اين اثر از آدرس اينترنتي زير قابل دانلود کردن است.

http://www-ce.uta.edu/~enayatpour/hmpg/mynotes.htm

10

اين جزوه برای چه کسانی مفيد است؟

موارد اين جزوه برای گروههای زير مفيد می باشد.

,MCHE ،TOEFL دانش آموزان دوره راهنمايی، دبيرستان، داوطلبين کنکور سراسری، داوطلبينی که قصد امتحان

يا ساير امتحانات مشابه را دارند، افرادی که قصد مصاحبه دارند و در نهايت فارسي زبانانی که نياز به ,IELTS

مکالمه زبان انگليسي به شکل صحيح دارند.

11

معرفی علائم خاص بکار رفته در جزوه:

نکات کمی پيشرفته تر : برای افرادی که قصد ياد

گيریاين نکات را دارند مثلأ داوطلبينی که قصد امتحان

يا ساير امتحانات مشابه را دارند. ياد IELTS ،TOEFL

گيری اين نکات به داوطلبين کنکور سراسری توصيه

نميشود. اين نکات در داخل کادر رنگي نوشته شده اند.

نکات کمی پيشرفته تر : برای افرادی که قصد ياد گيری اين نکات

يا ساير IELTS ،TOEFL را دارند مثلأ داوطلبينی که قصد امتحان

امتحانات مشابه را دارند. ياد گيری اين نکات به داوطلبين کنکور

سراسری توصيه نميشود. اين نکات در داخل کادر رنگي نوشته

شده اند.

تمرين جهت يادگيری بيشتر: پس از اکثر درسها

جملات فارسی جهت ترجمه آورده شده است که

تمرين بسيار خوبی جهت يادگيری درس ميباشد.

نکاتی که نياز به تمرين و تکرار شفاهی دارند:

بدون شک همه موارد آموزشی نياز به تمرين جهت

يادگيری دارند. در اين جزوه مواردی که نياز به تکرار

بيشتری دارند با اين علامت معرفي شده اند.

12

بنام خدا

تعريف جمله: جمله در زبان انگليسي به يك فرمول نوشته مي شود آنهم به فرمول زير

قيد زمان + قيد مكان + مفعول + فعل + فاعل

تعريف فاعل: كنندة كار را فاعل مي گويند كه فاعل مي تواند به صورت ضمير يا اسم بكار رود، مثل علي آمد، كه

ميتوانيم بنويسيم او آمد. او ضمير فاعلي است.

ضماير فاعلي عبارتند از:

جمع مفرد

I من we ما

you تو you شما

he او

she او

it آن

they آنها

تعريف فعل : كاري را كه فاعل انجام ميدهد . برای تبد يل فعل به مصدر در زبان فارسی (ن) در آخر فعل به کار

به کار می رود. to می رود. معادل با (ن) در فارسی, در انگليسی

ن مصدر فعل to

to see I see

You see

They see

13

قيد مكان: محل انجام گرفتن فعل را قيد مكان گويند.

there آنجا at school در مدرسه here اينجا in the class در كلاس at home در خانه

قيد زمان: زمان انجام گرفتن فعل را قيد زمان گويند.

today امروز every day هر روز yesterday ديروز every other day يك روز در ميان

on even days روزهاي زوج on odd days روزهاي فرد

صفت ملكي : صفاتي هستند كه همراه اسم مي آيند و بدون اسم معني ندارند و مالكيت را مي رسانند . در زبان

فارسي صفت بعد از اسم مي آيد ولي در زبان انگليسي صفت قبل از اسم مي آيد.

خواص صفت در انگليسي:

1 قبل از اسم مي آيند

2 اسم را محدود مي كنند

که بسته به اسم بعد، جمع ي ا مفرد that و this 3 با اسم بعد از خودش هيچگونه موافقتي ندارد بجز صفتهای

خواهند شد:

this these this book PLthese books

that those that car PLthose cars

مفعول: مفعول كسي يا چيزي است كه فاعل بر روي آن كاري را انجام مي دهد.

Hassan saw Ali . مثال: حسن علي را ديد

Hassan saw him . حسن او را ديد

14

ضماير مفعولي عبارتنداز:

جمع مفرد

me به من مرا us به ما ما را

you به تو تو را You به شما شما را

him به او او را

her ( به او او را (زن

it به آن آنرا

them به آنها آنها را

صفات ملكي عبارتند از:

جمع مفرد

my مال من our مال ما

your مال تو your مال تو

his مال او

her مال او

its مال آن

their مال آنها

نمي آيد به جز در to افعال كمكي (معين): افعالي هستند كه بين فاعل و فعل اصلي مي آيد و بعد از آنها

.used to و ought to

can توانستن must بايد should بايد may مثال: ممكن بودن

15

خاصيت هاي افعال كمكي:

-1 بين فاعل و فعل اصلي مي آيند

-2 با جابجا شدن، باعث تغييرات در جمله مي شوند يعني افعال كمكي با رفتن به اول جمله، جمله را

سئوالي مي كنند در زبان فارسي براي سئوالي كردن جمله سه علامت (آيا مگر لحن ) را به اول جمله

مي برند و جلوي جمله علامت سئوال مي گذارند ولي در انگليسي براي سئوالي كردن افعال كمي را به

استفاده مي كنيم. does و do اول جمله مي برند اگر جمله فعل كمكي نداشت از فعل كمكي

سؤالی در فارسی سؤالی در انگليسي

Can you go?

Can you?

آيا

مگر ميتواني بروي؟

لحن

You can?

I can go من مي تونم برم

I am are you ? : تبديل مي شوند مثال you به we و I تذکر: هميشه

-3 در زبان فارسي اگر بخواهيم جمله اي را منفي كنيم به آن (ن) اضافه مي كنيم ولي در زبان انگليسي براي منفي

اضافه مي كنيم و بهتر است آنها را به شكل مخفف بنويسيم. (not) ، كردن به افعال كمي

مخفف نمي شوند. may not و am not تذكر مهم: اشكال

Can not Can't

will not won't

must not mustn't

Shall not Shan't

is not isn't

are not aren't

16

am not am not

may not may not

4 سئوالي منفي كردن افعال كمكي:

روش اول: افعال كمكي مخفف شده را به اول جمله مي بريم.

را هم سر جايش قرار not مخفف نشده باشد فعل كمكي را به اول جمله برده و not روش دوم : اگر فعل كمكي

مي دهيم.

آيا

مگر نميتواني بروي؟

لحن

You can’t go can’t you go?

You can not go can you not go?

جدول افعال كمكي:

معني مشتقات معني افعال كمكي

To be(am-is-are) بودن was-were بودن

Have داشتن Has-had -

Do انجام دادن Does-did -

could توانستن can توانستن

Shall علامت آينده Should علامت آينده

Will علامت آينده Would علامت آينده

May ممكن بودن Might ممكن بودن

Must بايد Had to بايد

ought to بايد

17

Used to سابقًا

need احتياج داشتن

Dare جرأت داشتن

Would rather ترجيح دادن

Had better بهتره

:The

حرف تعريف بوده و داراي سه معني است، ( را كه كسره)

I eat apple.

I eat the apple.

I eat the apple which is red.

در جمله اول " من سيب مي خورم"، سيب نا مشخصی خورده ميشود. در جمله دوم " من سيب را مي خورم"،

سيب مشخص مي شود يا به عبارتي تعريف مي شود. . در جمله سوم " من سيب قرمز را مي خورم يا من سيبي را

که قرمز است، مي خورم"، سيب مشخص تر مي شود يا به عبارتي، دقيقتر تعريف مي شود.

دو مصدر استثنا يي : در انگليسي دو مصدر داريم كه استثنائي هستند يعني با فا علهاي مختلف به شكلهاي گوناگون

در مي آيند اگر پس از صرف كردن ، در داخل اين جملات افعال كمكي بكار ببريم به مادر خود بر مي گرد ند يعني

است كه با فاعلهاي مختلف در بعضي جاها به شكلهاي to have بر مي گردد دومين مصدر be به am-is-are

ديگر در مي آيد و اگر در آنها افعال كمكي بكار ببريم به شكل مادر خود بر مي گردند.

18

I have I can have I am I must be

you have you can have You are You can be

They have They can have He is he must be

We have we can have

She has she can have

Have Am

to have Is Be

Has are

تمرين جملات فارسي :

جملات زير را به انگليسی ترجمه کنيد.

1 نميتواني به من هر روز اينجا كمك كني؟

2 آيا نبايد به ما ساعت 2 يك روز در ميان در اينجا درس بدهي؟

3 آيا من بداخلاق نيستم؟

4 آيا آنها درس نمي خوانند هر روز اينجا؟

5 آيا تو هر روز به معلم گوش نمي دهي؟

6 من ميتونم مؤدب باشم توي كلاس؟

7 پدرم بايد در خانه مهربان باشد.

8 خواهرهايم ممكن است تنبل باشند.

9 والدينشان ميتوانند اينجا باشند.

10 پدرم ميتواند نهار بخورد.

11 او ممكن است يك ماشين داشته باشد.

19

پاسخ :

1. Can’t you help me here every day?

2. Mustn’t you teach us here every other day at 2 o’clock?

3. Am I not bad tempered?

4. Don’t they study here every day?

5. Don’t you listen to the teacher every day?

6. Can I be polite in class?

7. My father must be kind at home.

8. My sisters may be lazy.

9. Their parents can be here.

10. My father can have lunch.

11. He may have a car

بسيار مهم

"دو فعليها در جمله و طرز بكار بردن دو فعليها در جمله":

بكار مي بريم و (to) -1 اگر در جمله دو فعل اصلي بيايد بين دو فعل اصلي علامت

used : و (سابقًا ought to لازم نيست بجز دو فعل to -2 اگر در جمله يك فعل كمكي و يك فعل اصلي بيايد

have و has يعني To have و يا از مصدر (am-is-are) باشد يعني To be اگر فعلهاي ما از مصدر .(to

به مادر خود ( have-has و am-is-are ) وقتي كه در جمله افعال قصدي را بكار مي بريم

تبديل مي شوند. (have , be) يعني به

افعال قصدي عبارتند از:

want خواستن pretend وانمود كردن

like دوست داشتن refuse امتناع كردن

would like مايل بودن plan قصد داشتن

hope اميدوار بودن decide تصميم گرفتن

wish آرزو داشتن intend قصد داشتن

20

try سعي كردن be going to قصد داشتن

promise قول دادن hate متنفر بودن

prefer ترجيح دادن dislike متنفر بودن

: have to و must تفاوت

I must go (تاكيد زياد) من حتمًا بايد بروم

I have to go من مجبورم بروم

(بايد مجبور بودن)





has to

have to

must

ميباشد. had to ، must تذکر: با توجه به مطلب فوق گذشته فعل

اسم بيايد معني داشتن و خوردن دارد. has , have تذکر: اگر بعد از

I will have my lunch. . من ناهارم را خواهم خورد

She has a book. . او يک کتاب دارد

have

داشتن و خوردن اسم +

has

بيايد معني مجبور بودن را دارد. (to) has , have تذکر: اگر بعد از

have

+ to مجبور بودن

has

21

تمرين جملات فارسي:

الف) جمله مثبت، سئوالي، منفي و منفي سئوالي جملات زير را بنويسيد؟

1 آنها مي خواهندبه معلم گوش بدهند هر روز.

2 من بايد انگليسي صحبت كنم هر روز.

3 شما مي خواهيد مؤدب باشيد اينجا.

4 او دوست دارد يك ماشين داشته باشد.

5 ما تصميم داريم امسال زرنگ باشيم.

پاسخ :

1. They want to listen to the teacher every day.

Do they want to listen to the teacher every day?

They don’t want to listen to teacher every day.

Don’t they want to listen to teacher every day?

2. I must speak English every day.

3. You want to be polite here.

4. He likes to have a car.

5. We decide to be clever this year.

ب) جملات زير را توسط فعل داخل پرانتز اصلاح نمائيد.

1. They Study engineering ( Plan: ( قصد داشتن

2. Most students succeed (want)

3. We understand the lesson. (Pretend: (وانمود كردن

4. I work hard. (Promise )

5. Most of the people fact/tell the truth. (refuse)

6. You are very successful. (can)

7. They practice sentence patterns (must)

8. Many students ask questions (may)

9. We are polite. (Ought to)

10. I dine with you. (would like)

11. We play football. (prefer)

22

پاسخ :

1. They Plan to Study engineering

2. Most students want to succeed.

3. We pretend to understand the lesson.

4. I promise to work hard.

5. Most of the people refuse to fact/tell the truth.

6. You can be very successful.

7. They must practice sentence patterns.

8. Many students may ask questions.

May they not ask questions?

May not they ask questions?

9. We ought to be polite.

سئوالي Ought you to be polite? Are you ought to polite?

منفي You ought not to be polite. You aren’t ought to polite.

منفي سئوالي Ought you not to be polite? aren't you ought to polite?

10. I would like to dine with you.

11. We prefer to play football.

سؤالی

منفی

23

Simple Present Tense ( زمان حال ساده (حاضر ساده

زمان حال ساده: كاري است كه به صورت عادت و تكرار انجام مي شود.

ي مصدري را برداريم و به جاي آن فاعل بگذاريم فعلي كه به دست مي آيد زمان حال ساده يا to طرز ساخت : اگر

اضافه مي شود . (ies-es-s) به آخر فعل (it-she-he) حاضر ساده است .در سوم شخص يعني

نشانه هاي حال ساده :

در سوم شخص مفرد در آخر فعل مثل : s -1 وجود

He works/she eats/it runs

در آخر فعل در سوم شخص مفرد es -2 وجود

مي گيرند مثل: es ختم مي شوند در سوم شخص مفرد z,o,x,ch,sh,s تذكر: افعاليكه به

Washes/buzzes/watches/fixes/misses/mixes

s داشته باشد در سوم شخص فقط “a,e,I,o,u” حرف صدادار y ختم مي شوند اگر قبل از y -3 افعالي كه به

مي گيرد.

play 􀃆 سوم شخص مفرد 􀃆 Plays

را برمي داريم و به جاي y حرف صدادار نداشته باشد در سوم شخص y ختم مي شوند اگر قبل از y افعالي كه به

مي گذاريم . es و سپس i آن در سوم شخص مفرد

Carry 􀃆 carries

Study􀃆 studies

24

يا

-4 وجود قيود زمان مثل :

every + زمان

each + زمان

during + قيد زمان ( during the day ( در طول روز

every other + زمان ( every other week (يك هفته در ميان

-5 وجود قيد تكرار مثل :

ever – never – always – usually – often – sometimes

They never play golf.

-6 با حقايق دنيا و يا چيزهايي كه قب ً لا اثبات شده است، جمله زمان حاضر ساده است.

The sun sets in the west. . خورشيد در غرب، غروب مي كند

انجام مي شود. does ,do تذكر مهم : تغييرات در حاضر ساده يا حال با دو فعل كمكي

هم همين طور) doesn’t پران است و ies - پران es - پران s ) does : بسيار مهم

تکراری از قبل : قيود مكان هميشه قبل از قيود زمان مي آيند.

He goes to school every day.

25

تمرين جملات فارسي :

جملات زير را به انگليسی ترجمه کنيد.

-1 او به مدرسه مي رود هر روز

-2 معلم كمك مي كند به ما در كلاس ساعت 2 روزهاي زوج

-3 پدرم درس مي خواند در خانه روزهاي فرد

-4 پدرش مي خواهد كمك كند به آنها اينجا هر روز

پاسخ:

1. He goes to school every day.

2. The teacher helps us in the class at 2 o’clock on odd days.

3. My father studies at home on even days.

4. His father wants to help them here every day

26

Question Words. . كلمات پرسشي يا استفهامي

چه كسي who : -1 اگر فاعل مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

كي را ، چه كسي را whom : -2 اگر مفعول مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه چيز what : -3 اگر فاعل و مفعول ما غير شخصي باشند از كلمه پرسشي

كجا where : -4 اگر قيد مكان مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه وقت- كي when -5 اگر قيد زمان مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه تعداد how many -6 اگر تعداد مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه مقدار how much -7 اگر مقدار مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چگونه how -8 اگر حالت و چگونگي مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه ساعت what time -9 اگر وقت و رأس ساعت مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه مدت how long -10 اگرمدت و زمان مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چند دفعه how often -11 اگر دفعه و بار مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

براي چه كسي است whose + -12 اگر صفات ملكي مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي اسم

مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي. an, a -13 اگر

مورد سوال قرا گيرد از كلمه پرسشي that ,this ,those ,these + صفت و يا اسم + the -14 اگر

كدام. which

چرا why -15 اگر حالت و دليل مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چند ساله how old -16 اگر سن مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه مسافتي how far -17 اگر مسافت مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه قد و اندازه اي how tall -18 اگر قد و اندازه مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه سرعتي how fast -19 اگر سرعت مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

چه رنگي what color -20 اگر رنگ چيزي مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي

27

(wh questions): كلمات پرسشي داراي سه قانون هستند

قانون 1- به اول جمله مي آيند . جمله را سوالي مي كنند و حتمًا بعد از آن افعال كمكي مي آيند :

Where

When

How

Why +

What time

How often

How fast

I can answer 􀃆 Can you answer?

Why can you answer?

When can you answer?

How fast can you answer?

قانون 2- اگر كلمات پرسشي وسط جمله بيايند جمله را از حالت سوالي خارج مي كنند يعني بعد از كلمه

پرسشي فاعل مي آيد.

Where do you go? 􀃆 I know where you go من ميدونم كجا مي ري

Why don’t they study 􀃆 I know why they don’t study

من مي دونم چرا آنها مطالعه نمي كنند

I am sure why he is happy من مطمئنم كه چرا او خوشحال است

قانون 3- كلمات استفهامي مي توانند به جاي سوم شخص بنشينند و مثل سوم شخص مفرد عمل كنند يعني به

اضافه شود . ies و يا es و يا s آخر فعل

He works او كار مي كند

Who works? ؟ چه كسي كار ميكند

Whose brother works? ؟ برادر كي كار مي كند

do you work?

28

Which teacher works? ؟ كدام معلم كار مي كند

What kind of student works? ؟ چه نوع دانش آموزي كار مي كند

تمرين جملات فارسي :

جملات زير را به انگليسی ترجمه کنيد.

: -1 من ميدونم كجا فوتبال بازي ميكني هر روز ساعت 2

-2 من نمي دونم چرا شاگردها درس نمي خوانند در مدرسه

-3 من مطمئنم چرا آنها خسته هستند

-4 آيا مي دوني برادر كي مي خواد صحبت كند انگليسي ؟

-5 من مطمئن نيستم چرا آنها تنبل هستند در كلاس.

پاسخ:

1. I know where you play football every day at 2 o’clock.

2. I don’t know why the students don’t study at school.

3. I am sure why they are tired.

4. Do you know whose brother wants to speak English?

5. I am not sure why they are lazy in class.

29

have to جملات از نوع

: ( have to تمرين جملات فارسي(جملات از نوع

جملات زير را به انگليسی ترجمه کنيد.

-6 آنها مجبورند انگليسي صحبت كنند در كلاس

-7 پسره مجبوره مؤدب باشه در كلاس هر روز

-8 دخترها مجبورند اينجا باشند روزهاي فرد

-9 او مجبوره فوتبال بازي كنه يك روز در ميان

-10 علي مجبوره خوشحال باشه در كلاس

پاسخ:

6. They have to speak English in class.

7. The boy has to be polite in class every day.

Does the boy have to be polite in class every day? سؤالي

The boy doesn’t have to be polite in class every day. منفي

8. The girls have to be here on even days.

Do the girls have to be here on even days? سؤالي

9. He has to play football every other day. مثبت

Does he have to play football every other day? سوالي

He doesn’t have to play football every other day. منفي

Doesn’t he have to play football every other day? سوالي منفي

10. Ali has to be happy in class

Does Ali have to be happy in class? سوالي